TürkçeعربىEnglish
CANLI YAYIN

ULUSLARARASI SEMPOZYUM

“DEĞİŞEN VE GELİŞEN ŞARTLAR BAĞLAMINDA HAC”

(01-03 Nisan 2021)

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız...

Sempozyum Çerçevesi

Allah-kul ilişkisi bağlamında ibadetlerin her birinin inananların hayatında tartışılmaz bir yeri vardır. Her bir ibadet, insanın Yaratanı ve diğer insanlar ile olan ilişkisinde farklı bir anlam taşımaktadır. Kadim bir ibadet olan hac da gerek Allah-kul ilişkisi, gerekse insanların birbirleri ile olan ilişkileri açısından müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakması, iman kardeşliğini ve dini kimliği pekiştirmesi açısından en önemli ibadetlerdendir. Hac ibadeti, maddi ve manevi zenginlikleri içinde barındıran çok yönlü bir ibadettir. İslam’ın beş temel esasından birisi olan hac, özel bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesiyle, yapılışındaki birtakım zorluklar sebebiyle diğer ibadetlerden ayrılmaktadır. Hac ibadeti aynı zamanda farklı mekanlarda farklı sembollerin ziyaretini içeren ve ömürde belki de sadece bir defa yaşanabilecek birtakım tecrübeleri, duyguları ve heyecanları içinde barındıran müstesna bir ibadettir. 
Aynı şekilde hac ibadeti, ilk bakışta ferdi bir sorumluluk olarak algılanmakla birlikte yerine getiriliş tarzı bakımından uluslararası bir özelliği bulunmaktadır. Hac amacıyla kutsal mekânlara yapılan bu ziyaretlerin temelinde, derin bir itikat, ibadet, tarih ve kültür şuuru bulunmaktadır. Asıl hedef, bu duygu, anlayış ve zihniyeti günümüz insanlarına yansıtmak ve yaşatmaktır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac organizasyonunu ülkeler arası bir seyahatten öte, içinde birçok sorumlulukları barındıran kutsal bir vazife olarak telakki etmektedir. Bu sorumluluklar çerçevesinde hac ibadeti büyük bir organizasyonu ve teşkilatlanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle hac organizasyonu için yapılan bütün hizmetler planlanırken temel gaye, hac yolcularının rahat, huzur ve güven içerisinde, milletimizin onur ve itibarına yakışacak bir şekilde bu ibadeti yerine getirebilmeleridir. Nitekim uygulama ve rehberlik yönü ağırlıklı olan hac ibadeti günümüze kadar bir disiplin ve organizasyon dahilinde gelmiştir. Ülkemizde hac hizmeti, 1979 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı, 1988 yılından sonra ise; Başkanlığın gözetim, denetim ve rehberliğinde seyahat acenteleri ile birlikte yerine getirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı hac ibadeti ve organizasyonu konusunda yarım asra yakın tecrübe, birikim ve kazanıma sahip olmuştur. 
Her yıl yapılması sebebiyle hac organizasyonları devletimizin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük organizasyonların başında gelmektedir. Bu bağlamda; Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlarımızın sadece ulaşım, sağlık, konaklama ve güvenliğini sağlamanın ötesinde manevi anlamda da büyük kazanımlarla ülkemize dönmelerini hedeflemektedir. Bu motivasyonla Diyanet İşleri Başkanlığınca hizmet kalitesinin artması ve hizmetlere katkı sunulması amacıyla “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlığı altında 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında Uluslararası  bir sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sempozyumun Amacı

Sempozyum ile halihazırda yapılan hac hizmetlerinin her yönü ile değerlendirilmesi ve günümüz şartları çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hac organizasyonu ile ilgili gelişen ve değişen şartların değerlendirilmesi, organizasyonla ilgili güncel konuların gözden geçirilmesi, eğitim, rehberlik, iletişim ve alanla ilgili yazılı ve görsel yayın ve materyallerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.


⦁  İstitaat kavramının günümüz şartlarında değerlendirilmesi

⦁  Buluğ çağına gelmemiş çocuğun haccı

⦁  Günümüzde ihsar ve fevat kapsamında değerlendirilebilecek haller

⦁  Günümüz ekonomik şartları açısından hac mükellefiyeti

⦁  Mahremiyet bağlamında kadınlar ile ilgili hususlar

⦁  Mevcut kota uygulamasının farziyet şartları açısından değerlendirilmesi

⦁  Vekalet ile hac


⦁  Hacca engel olması bağlamında akıl sağlığının tamamen veya kısmen yitirilmesi

⦁  Fiziksel engeller ve diğer hastalıklar bağlamında hac ibadeti

⦁  Salgın döneminde hac ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi


⦁  Belirlenen şer’i mikatlar dışında ihrama girilmesi

⦁  Müzdelife vakfe alanı ve vakfe zamanı

⦁  Mina’da konaklama

⦁  Şeytan taşlamanın vakti

⦁  İhram yasakları ve cezalara ilişkin farklı içtihatlardan yararlanma

⦁  Kadınlarla ilgili uygulamalar

⦁  Zaman, mekan ve vekalet açısından hedy kurbanı

⦁  Medine’de kalış süresi


⦁  Hz. Peygamber ve dört halife dönemi

⦁  Emeviler ve Abbasiler dönemi

⦁  Selçuklular dönemi

⦁  Osmanlılar dönemi

⦁  Cumhuriyet dönemi (1923-1977 yılları)

⦁  Diyanet İşleri Başkanlığı ile başlayan ilk dönem (1979-1988)

⦁  Diyanet ve seyahat acenteleri dönemi (1988 ve sonrası)


⦁  İslam kardeşliği bağlamında hac

⦁  Hac ibadetinin sosyal hayatın değişim ve dönüşümüne katkısı

⦁  Bireyin sosyal statüsünü değiştirmesi bağlamında hac ve hacılık kavramları

⦁  Hac ibadetinin gerçekleştirilmesinde kültürel faktörlerin etkisi

⦁  Hac ibadetinin insan psikolojisine etkileri


⦁  Hac öncesinde irşat ve eğitim faaliyetleri

⦁  Ülkelerin hac organizasyonlarında görev alan personelin eğitimlerinde farklı yaklaşımlar

⦁  Ülkelerin hac yolcuları eğitim modelleri

⦁  Hac esnasında irşat

⦁  Hac dönüşü sonrası eğitim faaliyetleri

⦁  Eğitim ve irşatta görsel, dijital yayınlar ve mobil aplikasyonlar


⦁  Hac yolcularının belirlenme süreci (sıra, kura vb.), kayıt işlemleri, kategoriler, sağlık hizmetleri, hac yolcusu profillerinin farklı açılardan (yaş, cinsiyet, eğitim vb.) değerlendirilmesi


⦁  Yurt içi hizmetlerin değerlendirilmesi

⦁  Yurt dışı hizmetlerin değerlendirilmesi

⦁  Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB iş birliği içerisinde yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi


Sempozyum Onursal Başkanı 

Prof. Dr. Ali ERBAŞ  : Diyanet İşleri Başkanı

Bilimsel Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.

Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.

Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.

Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.

Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.

Doç. Dr. Fatih KURT, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Türkiye.

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye.

Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Ali AKPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye.

Prof. Dr. Fikret KARAMAN, İnönü Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye.

Prof. Dr. Hasan Süheyl Abbud Ahmet El-Cümeylî, İmam-ı Azam Üniversitesi, Irak.

Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ, Düzce Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, İstanbul İl Müftüsü, Türkiye.

Prof. Dr. Muhammed AYDIN, Katar Üniversitesi, Katar.

Prof. Dr. Muharrem ÖNDER, Yalova Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.

Prof. Dr. Sabri ERTURHAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye. 

Prof. Dr. Salah Muhammed Salim Ebu'l-Hacc, Uluslararası İslamî İlimler Üniversitesi, Ürdün.

Prof. Dr. Şamil DAĞCI, Ankara Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Abdorrahman b. Moammer Es-Senûsî El-Cezâirî, Cezayir Üniversitesi, Cezayir.

Dr. Ekrem KELEŞ, Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.

Dr. Hüseyin KAYAPINAR, Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.

Dr. M. Bülent DADAŞ, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Türkiye.

Dr. Refiullah Ata, Celalabad Üniversitesi, Afganistan.

Dr. Yusuf DOĞAN, Ankara İl Müftüsü, Türkiye.

Dr. Zahir Abdülhamid, Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi, Sudan.

Düzenleme Kurulu

Osman TIRAŞÇI   : Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı (Başkan)

Remzi BİRCAN   : Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü

Esma ERTEN  : Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı

Süleyman SARI   : Hac Hizmetleri Daire Başkanı

Tuncay ALTINIŞIK   : Diyanet İşleri Uzmanı

Dr. Harun Dündar KARAHAN  : Başkanlık VaiziSempozyum Takvimi

Sempozyum Tarihi  : 01-03 Nisan 2021

Tebliğ Özetlerinin Son Gönderim Tarihi  : 25 Ocak 2021 

Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi  : 15 Şubat 2021
 
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 22 Mart 2021
 
Sempozyum Programının İlanı : 26 Mart 2021 

Sempozyum Metinlerinin Basılması : 2021 


Türkçe, İngilizce ve Arapça


Sempozyum Ankara’da yapılacaktır (Salgının gidişatına göre sempozyum fiziksel ortam ve/veya online olarak da gerçekleştirilebilecektir.).

Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.

Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 ile 400 kelime arasında olmalıdır.

Katılım başvurusu ve tebliğ özetlerinin gönderilmesi
https://hac.gov.tr/HWebIslemler/Sayfalar/Sempozyum/Basvuru linkinden yapılacaktır.

Tebliğ metinleri 5000 ile 7000 kelime arasında olmalıdır.

Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacaktır.

Tebliğ metinleri hac.gov.tr/hacsempozyumu linkinde ilan edilen ilan edilen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmalıdır.

Kabul edilen teblig metinleri hac.gov.tr/hacsempozyumu duyurular kısmında ilan edilecektir.Tebliğ sahiplerinin gerektiğinde ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır.


Yazım kurallarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


 “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac”
Sempozyumunda değerli bilim insanlarını ve araştırmacıları aramızda görmekten onur duyarız.

Sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız...


Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon : (+90) 312 295 7536 - (+90) 312 295 7548-49
Cep : (+90) 530 168 5775 Faks : (+90) 312 287 6274
E-posta : hacsempozyum@diyanet.gov.tr
Web : hac.gov.tr/hacsempozyumu